Förhandsröstningen är stängd. Om du ännu inte har röstat, kan du göra det fysiskt på plats på stämman 2020-06-30 kl 19:00.

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

Om du inte vill rösta i en fråga, tryck då på "Blank".

1. Föreningstämmans öppnande*

2. Val av stämmoordförende

Valberedningen föreslår Bo Widerdal till stämmoordförande.

Bifall till valberedningens förslag att utse Bo Widerdal till stämmoordförande?

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*

4. Godkännande av röstlängd*

Information – Röstlängden fastställs på föreningsstämman och eventuella närvarande medlemmar, ombud och de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående förutom mötesfunktionärer och föreningens förvaltare.

Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd förutom mötesfunktionärer och föreningens förvaltare?

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez till justerare av protokollet.

Bifall till valberedningens förslag att utse Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez till justerare?

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez till rösträknare.

Bifall till valberedningens förslag att utse Emelie Ståhl och Ewa Rodriguez till rösträknare?

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen har kallat genom anslag på föreningens hemsida den 9 juni och därutöver delat ut i medlemmarnas brevlådor den 9 juni

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning*

11. Genomgång av revisorernas berättelse*

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga Som finns på föreningens hemsida och uppsatta i föreningens 3 tvättstugor.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen att stämman godkänner resultatdispositionen

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens förlust att godkänna resultatdispositionen?

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019?

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

a) Valberedningen föreslår 5 prisbasbelopp gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter att fördela inom sig.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

b) Valberedningen föreslår 9.000 kr i arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningsrevisor.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till föreningsrevisor?

c) Styrelsen föreslår 9.000 kr i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning att fördela inom sig.

Bifall till styrelsens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

d) Valberedningen föreslår att yrkesrevisor ersättes enlig gällande taxa.

Bifall till Valberedningens förslag gällande ersättning till yrkesrevisor?

Noteras till protokollet att föreningen svarar för sociala avgifter för samtliga beslutade arvoden.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot av styrelsen för HSB.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta styrelseledamöter?

Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst tre suppleanter .

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst tre suppleanter?

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att Bobban Antic utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Bifall till valberedningens förslag att utse Bobban Antic till styrelseledamot för en tid om 2 år?

b) Valberedningen föreslår att Åsa Olofsson utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Bifall till valberedningens förslag att utse Åsa Olofsson till styrelseledamot för en tid om 2 år?

c) Valberedningen föreslår att Lena Friberg utses till styrelseledamot för en tid om 2 år

Bifall till valberedningens förslag att utse Lena Friberg till styrelseledamot för en tid om 2 år?

d) Valberedningen föreslår att Emelie Ståhl utses till suppleant för en tid om 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse Emelie Ståhl till suppleant för en tid om 1 år?

e) Valberedningen föreslår att Ewa Rodriguez utses till suppleant för en tid om 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse Ewa Rodriguez till suppleant för en tid om 1 år?

f) Valberedningen föreslår att Raul Lopez utses till suppleant för en tid om 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse Raul Lopez till suppleant för en tid om 1 år?

18. Presentation av HSB-ledamot *

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst två

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst två?

20. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen föreslår att Arman Mirzaei utses till föreningsrevisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Arman Mirzaei till föreningsrevisor?

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Bifall till förslag att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter?

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Styrelsen föreslår att Malin Pehrson utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att Malin Pehrson utses till valberedningens ordförande?

b) Styrelsen föreslår att styrelsen utser en ledamot i valberedningen då namn saknas.

Bifall till styrelsen förslag att styrelsen utser en ledamot i valberedningen?

23. Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representant och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma?

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:

Inga ärenden angivna

b) Förslag från medlem (motion)

Inga motioner inkomna

25. Föreningsstämmans avslutande*

Information om personuppgiftsbehandling: Fram tills stämman kommer ditt namn, portnummer, dina val och din IP-adress att lagras säkert på föreningens konto hos webhotellet One.com. Därefter raderas informationen från One.com. I övrigt hanteras dina personuppgifter likadant som för vanliga poströster.