Förhandsröstningen är stängd.

Som kod anger du ditt fullständiga lägenhetsnummer. Se poströstningsformuläret för mer information.

Med "e-poströstning" i texten nedan avses både röstning via e-post och genom detta formulär.

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

Om du inte vill rösta i en fråga, tryck då på "Blank".

1. Föreningstämmans öppnande*

Föreningsstämman hålls genom enbart poströstning / E-post röstning.

Poströst / Elektronisk poströst ska ha inkommit till bostadsrättsföreningen senast den 1 juni 2021 kl 12:00. Stämmofunktionärer kommer sammanställa poströstningsresultat och upprätta stämmoprotokoll.

2. Val av stämmoordförende*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Bo Widerdal att vara stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*

Stämmoordföranden anmäler Samuel Lidén Borell till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd*

Medlem som avgivit giltig poströst / E-poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas som deltagande i röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma*

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning / E-poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

6. Godkännande av dagordning*

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. De beslut som ska hanteras av post / e-post röstningsstämman framgår av kallelsen till föreningsstämman. En medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Leena Friberg och Lennart Grundtman att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Leena Friberg och Lennart Grundtman att vara rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen har kallat genom att anslå kallelsen på hemsidan och anslagstavlorna i trapphusen den 17 maj senast kl. 19.00 och därutöver genom utdelning i brevlådorna den 17 maj

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 2

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med upprättad årsredovisningen

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att stämman godkänner resultatdispositionen.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

a) Valberedningen föreslår 5 prisbasbelopp i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter att fördela mellan ledamöter och suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

b) Valberedningen föreslår 15 000 kr i arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till internrevisor

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till internrevisor

c) Valberedningen föreslår att yrkesrevisorn ersätts enligt gällande taxa

Bifall till valberedningens förslag gällande ersättning till yrkesrevisor

d) Styrelsen föreslår 9 000 kr i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning

Bifall till styrelsens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Noteras till protokollet att föreningen svarar för sociala avgifter för samtliga beslutade arvoden.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst åtta st styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta st styrelseledamöter?

b) Valberedningen föreslår att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst tre suppleanter

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara högst tre

17. Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningen föreslår att Emelie Ståhl utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Emelie Ståhl till styrelseledamot för en tid om 2 år

b) Valberedningen föreslår att Samuel Lidén Borell utses till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Samuel Lidén Borell till styrelseledamot för en tid om 2 år

c) Valberedningen föreslår att Jan Hultberg utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Jan Hultberg till styrelseledamot för en tid om 1 år

d) Valberedningen föreslår att Ewa Rodriguez utses till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ewa Rodriguez till styrelseledamot för en tid om 1 år

Observera att du endast kan rösta på 3 st förslag nedan till styrelsesuppleant. Om du kryssar i fler än 3 st blir din röst ogiltig.

Det är inte är möjligt att rösta ja till ett förslag och anstå till fortsatt stämma under ett annat förslag när det gäller valen. Om du gör så blir din röst ogiltig

e) Valberedningen föreslår att Christer Andersson utses till suppleant för en tid om 1 år

Bifall till valberedningens förslag att utse Christer Andersson till suppleant för en tid om 1 år

f) Valberedningen föreslår att Malena Evhammar utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Malena Evhammar till suppleant för en tid om 1 år

g) Valberedningen föreslår att Johan Johansson utses till suppleant för en tid om 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Johan Johansson till suppleant för en tid om 1 år

Utöver valberedningens förslag är övriga nominerade

Suat Abay föreslår att Suat Abay utses till Suppleant för en tid om 1 år.

h) Bifall till Suat Abay förslag att utse Suat Abay till suppleant för en tid om 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot *

HSB har meddelat att André Leckremo är utsedd till HSB-ledamot.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst 2 st.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2 st

b) Valberedningen föreslår att revisorssuppleant inte ska utses.

Bifall till valberedningens förslag att en revisorssuppleant inte ska utses

20. Val av revisorer

a) Valberedningen föreslår att Arman Mirzaei utses till föreningsrevisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Arman Mirzai till föreningsrevisor?

b) Valberedningen föreslår att BoRevision AB utses till yrkesrevisor

Bifall till valberednings förslag att utse Bo Revision AB till yrkesrevisor

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av högst 3 st ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst 3 st ledamöter?

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Styrelsen föreslår att Malin Pehrson utses till valberedningens ordförande.

Bifall till styrelsens förslag att Malin Pehrson utses till valberedningens ordförande?

b) Styrelsen föreslår att Suat Abay utses till ledamot i valberedningen.

Bifall till styrelsens förslag att utse Suat Abay till ledamot i valberedningen?

c) Styrelsen föreslår att Styrelsen tillsammans med valberedningen får utse den 3:dje ledamoten i valberedningen då inget namn föreligger.

Bifall till styrelsens förslag att utse en 3:dje ledamot till valberedningen?

23. Val av av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB

a) Valberedningen föreslår Åsa Olofsson till representant på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att utse Åsa Olofsson till representant på HSB Stockholms distriktsstämma?

b) Valberedningen föreslår Emelie Ståhl till ersättare för representant på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att utse Emelie Ståhl till ersättare för representant på HSB Stockholms distriktsstämma?

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) Inget förslag från styrelsen föreligger

b) Förslag från medlem (motion) att Utreda och om förutsättningar finns genomföra sortering av matavfall

Medlem har inkommit med motion angående, hänvisning till bilaga 3 steg 1 och steg 2

Styrelsen anser att en utredning bör göras, för nuvarande soprum går ej att använda vid källsortering utan nya utrymmen måste anskaffas och bör placeras utanför gårdarna detta medför att styrelsen behöver kontrollera om bygglov behövs och vilken typ av utrymmen som krävs av miljö och hälsokontoret, samt kostnader för att genomföra detta.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad

Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad

Bifall till motionärens förslag enlig bilaga 3 steg 1 och 2.

25. Föreningsstämmans avslutande*

Information om personuppgiftsbehandling: Fram tills stämman kommer ditt namn, portnummer, dina val och din IP-adress att lagras säkert på föreningens konto hos webhotellet One.com. Därefter raderas informationen från One.com. I övrigt hanteras dina personuppgifter likadant som för vanliga poströster.